ŽIVOTOPIS / PÁR RÁD NA ÚVOD

3 MINÚTY ČÍTANIA

OSOBNÉ ÚDAJE

 • uvádzajte adresu trvalého pobytu resp. adresu, kde sa zdržiavate najčastejšie ( prechodné bydlisko )
 • v prípade, ak životopis plánujete poslať do práce nachádzajúcej sa mimo územia Slovenskej republiky, je vhodné dopísať medzinárodnú telefónnu predvoľbu +421 (0) xxx xxx xxx
 • do životopisu prikladajte fotografiu tváre vhodnú na formálne dokumenty, nikdy nie vystrihnutú z oslavy resp. spoločenskej akcie
 • neuvádzajte e-mail za použitia prezývky, napr. ninja123@xxxx.xx. Najideálnejšie je, ak e-mail obsahuje Vaše meno a priezvisko. Zanechá to u personalistu oveľa lepší dojem ako pri prvej variante.

VZDELANIE

 • pri vzdelaní uvádzajte nasledovné informácie :
 • názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie (napr. Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska Fakulta)
 • študijný odbor alebo smer, ktorý ste študovali
 • názov získanej kvalifikácie (výučný list, maturita, Bc., Ing., atď.)
 • pri písaní začínate najskôr najvyšším stupňom dosiahnutého vzdelania tj. tým, ktoré ste ukončili ako posledné
 • nie je potrebné uvádzať základnú školu, ktorá sa berie ako samozrejmá

ĎALŠIE VZDELÁVANIE

 • pri ďalšom vzdelávaní je potrebné uviesť nasledovné informácie :
 • názov inštitúcie (napr. v prípade absolvovania jazykového kurzu je to názov školy)
 • miesto konania
 • názov kurzu, školenia a pod.
 • dobu trvania kurzu resp. školenia od – do resp. do zátvorky uviesť dĺžku trvania
 • doplniť, ako bolo zakončené štúdium (diplom, osvedčenie, certifikát a pod.)

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

 • odporúčame pre lepšiu prehľadnosť zachovať dole uvedený princíp písania pracovných skúseností :
 • názov spoločnosti so sídlom (ak sa jedná o menšiu spoločnosť, môžete do zátvorky stručne uviesť, čím sa firma zaoberá)
 • doba trvania zamestnania od – do ( v tvare : mesiac / rok – mesiac / rok )
 • chronologicky zoradiť priebeh zamestnaní, tj. začínate od posledného po prvé zamestnanie

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • úrovne jazyka môžu byť nasledovné :
 • začiatočník / mierne pokročilý / stredne pokročilý / pokročilý / expert
 • ak nie ste si istý, môžete stručne opísať svoje jazykové znalosti do zátvorky

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI

 • úrovne jazyka môžu byť nasledovné :
 • začiatočník / denný používateľ / pokročilý / expert

VODIČSKÝ PREUKAZ, REFERENCIE

 • ak nemáte vodičský preukaz, neuvádzajte to ani v životopise
 • veľmi žiadané sú aj referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov (názov zamestnávateľa, kontaktná osoba, telefónne číslo, prípadne môžete uviesť aj webovú stránku)
 • v prípade, ak disponujete vlastným portfóliom na webovej stránke, je to vždy veľkým plusom pre možného zamestnávateľa

OSTATNÉ 

 • používajte vždy len jeden typ písma, nepoužívajte rôzne grafické efekty, znižuje sa tým prehľadnosť životopisu
 • vizuálne zaujímavý životopis získate použitím veľkých okrajov a dostatočným voľným priestorom ( nie príliš veľkým ), uľahčíte tým jeho čítanie
 • nemal by obsahovať viac ako dve strany. Ak máte za sebou viac pracovných skúseností, uvádzajte len tie, ktoré sú naozaj žiadané pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Ostatné môžete spomenúť bodovo
 • posielať jeden životopis na všetky pozície a do rôznych firiem Vám určite neodporúčame. Dajte si námahu a vytvorte, resp. upravte pôvodný životopis do takej podoby, aby ste spravili čo najväčší dojem. Zvýraznite svoje plusy, ktoré sú najviac relevantné pre danú pozíciu a do úzadia dajte informácie, ktoré sú pre danú pozíciu menej významné