Článok I.

Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom stránky www.dreamjobs.sk je spoločnosť:

Dream Jobs s.r.o., so sídlom Pribišova 3174/8, 841 05 Bratislava, IČO: 47 332 611, DIČ: 202 382 0491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90864/B, e-mail: office@dreamjobs.sk

1.2 Spoločnosť spracúva osobné údaje podľa ustanovení platných právnych predpisov a podľa zásad určených v tomto dokumente.

1.3 Osobné údaje spoločnosť spracúva v súlade so

  • zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov;
  • zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode  a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.;
  • vyhláškou č. 164/2013 Z. z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

Článok II.

Základné pojmy

2.1 Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

2.2 Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

2.3 Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.

2.4 Uchádzačom je fyzická osoba, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované spoločnosťou na stránke za účelom vyhľadania pracovnej ponuky.

2.5 Životopis je súhrn osobných údajov poskytnutých uchádzačom.

2.6 Pracovná ponuka je súhrn informácií spoločnosti o pracovnej pozícii uverejnenej na stránke, na ktorú spoločnosť hľadá vhodného uchádzača.

2.7 Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

Článok III.

Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti na stránke

3.1 Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe predchádzajúceho súhlasu dotknutých osôb – uchádzačov a ostatných užívateľov.

Spoločnosť od dotknutých osôb získava nasledujúce osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • telefónne číslo
  • e-mailová adresa
  • údaje uvedené v životopise
  • údaje uvedené v motivačnom liste

3.2 Pri poskytovaní služieb pre uchádzačov získava spoločnosť údaje, ktoré v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe považujú za osobné údaje. Tieto údaje poskytuje spoločnosti uchádzač pri reagovaní na pracovnú ponuku v kontaktnom formulári. Tieto osobné údaje spoločnosť spracúva iba so súhlasom dotknutej osoby. Účelom spracovania osobných údajov je naplnenie účelu služieb poskytovaných spoločnosťou – umožnenie uchádzačovi nájsť si prácu. Osobné údaje uchádzača uvedené v reakci na pracovnú ponuku/informácie cez kontaktný formulár sa uchovávajú v spoločnosti v trvaní 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po uplynutí uvedenej doby budú osobné údaje a odpovede anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

3.3 Spoločnosť neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám, okrem prípadov uvedených v bode 3.3, štátnych orgánov v prípade kontroly a prípadov, kedy sám uchádzač poskytne svoje osobné údaje tretej osobe.

3.4 Spoločnosť zabezpečuje ochranu osobných údajov pred sprístupnením neoprávneným osobám.

Článok IV.

Práva dotknutých osôb

4.1 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

(a)     vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

4.2 Dotknutá osoba môže práva uvedené v bode 4.1 uplatniť písomne vo forme poštovej zásielky alebo elektronickej pošty.

(b)     vyžadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme vo všeobecne zrozumiteľnej forme a v rozsahu identifikačných údajov spoločnosti, účelu spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a ďalších informácií,

4.3 Spoločnosť je povinná žiadosť a námietky dotknutej osoby vybaviť bezplatne a najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do sídla spoločnosti.

(c)     vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

4.4 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(d)     vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

(e)     vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

(f)     vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

(g)     vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

(h)     vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,

(i)     namietať spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

V Bratislave dňa 01.04.2020

Konateľ spoločnosti: Ing. Ladislav Klepáč